VIEW FULL VERSION: Link
Subject: Một vài lời về ..
Content: Có vẻ như với tôi, sau khi đọc về nhập vào thị trường chứng khoán, mà tôi sẽ có thể để chủ doanh nghiệp này. Đó là một chút đáng sợ, tất nhiên, nhưng rất nhiều người đã thử. Em nghĩ gì về điều này?